MESAFELİ SATIŞ KOŞULLARI

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu SATICI’nın ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri belirtilen ürünün fiyatı, satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Vergi No : 5780712567
Adres : Sanayi Mah. 1493. Sokak NO:12 İç Kapı NO:1 Merkez/KIRIKKALE
Telefon : 0538 730 42 84
E-mail : bizimhocalar@gmail.com

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.bizimhocalar.com sitesinden ödeme yapan kişi, ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – SATIN ALINAN ÜRÜNLERİN GEÇERLİLİK ( ERİŞİME AÇIK OLMA ) SÜRESİ

ALICI tarafından satın alınan bütün videolar veya video paketlerinin kullanım süresi, satın alınan video veya video paketlerinin kullanıma açıldığı tarihten itibaren başlar ve 25.06.2023 tarihinde sona erer.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 – İşbu sözleşme, ALICI tarafından SATICI’nın web sitesi üzerinden onaylanıp SATICI’ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.
5.2 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.3 – ALICI, satıcıya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
5.4 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş olur.
5.5 – ALICI tarafından satın alınan video veya video paketleri içerisinde kullanılan fasiküllerin PDF hali ücretsiz olarak verilecektir.
5.6 – Sözleşme konusu basılı ürünler, 30 günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak, mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir.
5.7 – İnternet sitesinde ( www.bizimhocalar.com ) “tahmini teslimat tarihi” olarak belirtilen tarih, teslimat için herhangi bir taahhüt içermemektedir.
5.8 – Sözleşme konusu ürünler, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
5.9 – Malın SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmamasından önce, ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerine kargo bedelinden ALICI sorumludur.
5.10 – ALICI’nın teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan sözleşme konusu mal veya hizmet kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen ALICI’nın kendisine aittir.
5.11 – Ürünün tesliminden sonra, ALICI’ya ait kredi kartının, ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde, yetkisiz üçüncü kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması sonucu bahsi geçen kredi kartının bağlı bulunduğu banka yahut finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde; ürünün, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla, bahse konu mal/hizmet/ürünün 3 gün içinde SATICI’ya bildirilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
5.12 – SATICI; mücbir sebepler, salgın hastalıklar, zorunluluk halleri yahut dijital platformlarda gerçekleşebilecek aksaklıklar sebebiyle veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın havale/EFT ile yaptığı ödemelerde, siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonraki 7 ( yedi ) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bedelin bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması hali tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.13 – ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
5.14 – Hizmetin/Ürünün/Malın ALICI’sı, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecvüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde ( spam, virüs, truva atı, vb. ) bulunamaz.
5.15 – İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca söz konusu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın ALICI’ya karşı işbu sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
5.16 – İşbu, ALICI eserlerin; izinsiz dağıtılması, yayınlanması, kopyalanması veya satılması eylemlerinde bulunmayacağını taahhüt eder. ALICI taahhüdüne uymadığı takdirde, SATICI gerekli yasal ve cezai işlemleri başlatır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

6.1 – ALICI, sözleşme konusu yazılı basım ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 ( ondört ) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmenin bahse konu hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Kullanılan ürünler için cayma hakkından faydalanılamaz.
6.2 – Cayma hakkının kullanılması halinde, iade edilecek ürünün kargoya verildiğine dair tutanağın, ALICI tarafından SATICI’ya ulaştırılması zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 ( ondört ) gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. ALICI, iadeyi SATICI tarafından belirlenen adrese göndermekle yükümlüdür. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
6.3 – 27 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinde cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar “ğ” bendinde “ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler “ hasebiyle cayma hakkının kullanılamayacağı açıkça belirtilmiş olup ALICI’nın, yukarıda verilen bu mevzuatın “ğ” bendine göre video içerik ve diğer dijital içerikler için cayma hakkı bulunmadığını beyan eder.
6.4 – Video konu anlatımları veya video soru çözümlerine ilişkin erişim kodu içeren kitapların ambalajları, kod görülecek şekilde açıldığı takdirde bu ürünler kullanılmış sayılır.

MADDE 7 – YETKİLİ HAKEM HEYETLERİ VE MAHKEMELER

7.1 – İşbu sözleşmenin uygulanmasında, 6502 sayılı kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak KIRIKKALE Tüketici Hakem Heyetleri ile KIRIKKALE mahkemeleri yetkilidir.
7.2 – Bu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
7.3 – Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.